Den Bosch / Breda (St. Joost)

English text below
_______________

St. Joost, Den Bosch

Aan ruimte geen gebrek op de academie in Den Bosch. Studenten hebben de mogelijkheid om uit te pakken. Al lijkt deze kans geen trigger voor energieke presentaties.  Deze blijven over het algemeen vrij bescheiden. Werken die een intieme ruimte nodig hebben gaan verloren, maar grotere constructies weten onze aandacht ook niet altijd vast te houden. We komen gelukkig toch enkele werken tegen die ons weten te boeien.

Een presentatie die ons zeker bij blijft is die van Anke van den Brink. Ze heeft zo’n 7 installatieve eilandjes gemaakt van verschillende benaderingen op haar dagelijks leven. Verzamelingen die de relatie tussen herinneren en vergeten onderzoeken. Je ziet stapels foto’s, dia- presentaties, een vreemde combinatie van zeefdruk en videoprojecties en een drieluik van filmclips van 3 sec. van  Anke’s dagelijkse omgeving. Net te kort om het intiem te maken. Ze speelt met deze frictie, om de nieuwsgierigheid van de kijker op te roepen maar net niet te beantwoorden. Op een ander scherm zit ze -alsof ze haar verzamelwoede wil bedwingen- vastgetaped aan een boom. Op weer een andere projectie brengt ze een zwart-wit afbeelding op een ongrijpbare manier tot leven.

01Anke van den Brink
02Anke van den Brink 03 Anke van den Brink
Anke van den Brink  foto's  Sibylle Eimermacher

Een andere kunstenaar die ons overtuigde was Kai Chang. Hij heeft een eigen lokaal ter beschikking gekregen en daar maakte hij met veel gevoel voor de ruimte gebruik van. Verspreid door de ruimte had hij objecten geplaatst die heel fragiel maar krachtig in hun subtiliteit waren. De getoonde werken verwijzen naar Aziatische rituelen en zetten ‘tekens’ in de ruimte. Door de plaatsing van de objecten maakte hij je juist bewust van de leegte ertussen en daarmee zet hij de waarneming bij het publiek op scherp.

Kai Chang
Kai Chang02
Kai Chang foto's; Sibylle Eimermacher

St. Joost, Breda

In het voormalig klooster aan de rand van Breda zit de afdeling Fine Art nog steeds links de hoek om, de trap op en dan verdeeld over drie grote ruimtes. Vertwijfeld staan we in de hal om ons heen te kijken, eerst links- of toch maar rechtsaf? Een jongen schiet ons aan en zegt dat er een performance is op links. We gaan rechts.
Performance zijn goed vertegenwoordigd in Breda. Waarom moeten we direct 1op1 iets beleven, is dat misschien een reactie op Facebook en Instagram? Het ziet er wel naar uit.
Wij waren vroeg. Er was nog niet veel  actie. Met uitzondering van de performance op links. Eerst maar eens de andere werken bekijken:

Wat opvalt zijn een aantal afgestudeerden die een onderzoekende en systematische houding in het werk tonen. Liza Voetman bijvoorbeeld heeft een maand lang, elke dag, op hetzelfde moment naar de lucht gekeken en desbetreffende hemelkleur geprobeerd te benaderen met fotografie, staalkaart, bestaande RAL-nummers en custom verfkleuren. Je ziet dan ook een tijdlijn van verfblikken, foto’s en RAL-vlakken. De presentatie werd mede mogelijk gemaakt door de verfgroothandel.

Liza Voetman
Liza Voetman foto Sibylle Eimermacher

Maud van den Beuken heeft zich een stuk grond van 1m3 toegeëigend in het gazon van de kunstacademie en heeft deze grond verwisseld met haar ‘eigen’ grond (grond van de Gamma). Met een audiotour, verrekijker en kaart worden we via 5 luistersessies naar het stukje grond gestuurd. Hoewel de presentatie over het eigendomsrecht van grond en lucht je aan het denken zet, geeft het Theo &Thea-gehalte van de audiotour (en van haar tekeningen) aan dat het geheel niet zo serieus moet worden genomen.

 Maud van den Beuken Maud van den Beuken2
Maud van den Beuken   foto's; Sibylle Eimermacher

Vera Meulendijks laat veelzijdig werk zien waarin de zeefdrukken op papier en glas, haar mooi uitgewerkte boek en een video op een uiteengevallen beeldbuis allemaal met ambachtelijke precisie gepresenteerd zijn. Dit spreekt vooral aan omdat haar werk juist lijkt voort te komen uit een fascinatie voor vluchtige digitale rasters, pixels en ❤ emoticons :@.

Vera Meulendijks 
Vera Meulendijks2
Vera Meulendijks   foto's; Sibylle Eimermacher

Extra: >>

Thomas Swinkels
Thomas Swinkels (plastic kratje als sokkel) foto Sibylle Eimermacher

English text
_______________

Den Bosch/Breda (St. Joost)

St. Joost, Den Bosch

No lack of space at the academy in Den Bosch. Students have the opportunity to really show their stuff, although this doesn’t appear to be a trigger for energetic presentations. They tend to remain relatively modest. Works that ask for an intimate space are lost here, but larger structures also don’t always manage to hold our attention. Fortunately, we do manage to find some works which fascinate us.

One presentation which certainly does this is that of Anke van den Brink. She has made seven installation-islands signifying different approaches to her daily life. Collections which investigate the relationship between remembering and forgetting. There are piles of photographs, slide presentations, a strange combination of screen print and video projections and a triptych of 3-second movie clips of Anke’s daily environment. Just too short to make it intimate. She plays with this friction, to evoke the curiosity of the viewer but not to answer. On another screen, she is seen taped to a tree – as if she wants to control her hoarding tendency -. On yet another projection she brings a black and white image to life in a very elusive manner.

01Anke van den Brink
02Anke van den Brink 03 Anke van den Brink
Anke van den Brink  foto's  Sibylle Eimermacher

Another convincing artist was Kai Chang. A whole classroom was used for his presentation and he took advantage of this with a great sense of space. Spread through the space, he had placed objects which were very fragile but powerful in their subtlety. The works on display refer to Asian rituals and put ‘signs’ into the space. By the particular placement of the objects, he made you more aware of the voids between them and this way he puts the observation of the audience on edge.

Kai Chang
Kai Chang02
Kai Chang foto's; Sibylle Eimermacher

St. Joost, Breda

In the former convent on the outskirts of Breda, the Fine Art department is still located around the corner and up the stairs, divided into three main areas. Slightly confused, we stand in the hall looking around us, first left or first right? Then someone comes up to us to tell us there is a performance on the left. We decide to go right.
Performances are well represented in Breda. Why do we need to experience something directly one on one? Might this be a response to phenomena such as Facebook and Instagram? It appears so.

We were a bit early. There was not much going on yet, with the exception of the performance on the left. But let’s first look at the other works:

What stands out is the fact that a number of graduates demonstrate an investigative and systematic approach in the work. Liza Voetman for example, has looked at the sky every day at the same time for a month, and then tried to approach the relative colours of it using photography, sample cards, existing RAL numbers and custom paint colours. You are presented with a timeline of paint cans, photos and RAL surfaces. The presentation was made possible by the paint wholesalers.

Liza Voetman
Liza Voetman foto Sibylle Eimermacher

Maud van den Beuken has appropriated a plot of 1m3 for herself in the lawn of the art academy and swapped the land on it with her ‘own’ land (bought at a hardware store). With an audio tour, binoculars and a map, we are guided to this plot through five listening sessions. Although the presentation about the ownership of land and air did provide you with something to think about, the Theo & Thea-content of the audio-tour (and of her drawings) imply that the whole presentation should not be taken too seriously.

 Maud van den Beuken Maud van den Beuken2
Maud van den Beuken   foto's; Sibylle Eimermacher 

Vera Meulendijks shows versatile work in which the silk-prints on paper and glass, her beautifully executed book and a video on a disintegrating television screen are all presented with artisan precision. This is particularly appealing because her work precisely seems to stem from a fascination with volatile digital screens, pixels and ❤ emoticons: @.

Vera Meulendijks 
Vera Meulendijks2
Vera Meulendijks   foto's; Sibylle Eimermacher

Extra: >>

Thomas Swinkels
Thomas Swinkels (plastic kratje als sokkel) foto Sibylle Eimermacher
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s