Kunstenaars Ernstig Geschikt 2015

De kunstenaars van 2015 voor Ernstig Geschikt! 2015  zijn bekend, hieronder de namen met een korte omschrijving van de kunstenaars; [klick op de foto of op de naam voor de link]

Vera Meulendijks
Vera Meulendijks (Breda; St. Joost)

Wouter-Paijmans
Wouter Paijmans (Amsterdam; Rietveld)

SaraBachour
Sara Bachour (Maastricht; Academie Beeldende Kunsten)

Jurre-Blom-nr.18
Jurre Blom  (Utrecht; HKU)

apperaat
Tami Harmony Panik Vibberstoft  (Utrecht; HKU)

currently participating as the artist duo: apperaat

Bastien-Gachet
Bastien Gachet (Amsterdam; Rietveld)

KimReijntjens
Kim Reijntjens (Maastricht; Academie Beeldende Kunsten)

MathijsVanSark
Mathijs van Sark (ArtEZ Enschede)

IWAN-SMIT
Iwan Smit (Rotterdam; Willem de Kooning)

Kai Chang02
Kai Chang (Den Bosch; St. Joost)

AdinaTallberg-TaiteilijallaOnTapaKatsoa1-3
Adina Tallberg (Groningen; Minerva)

Danbee-choi-UitSkinroom
Danbee Choi (Utrecht; HKU)

07
Liza Pace (Den Haag; Koninklijke Academie Beeldende Kunsten)

Micky Yang
Mickey Yang  (Den Haag; Koninklijke Academie Beeldende Kunsten)

Stef van den Dungen
Stef van den Dungen (Maastricht; Academie Beeldende Kunsten)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De expositie Ernstig Geschikt! 2015 duurt tot 25 oktober 2015

Advertenties

Bastien Gachet (Amsterdam Rietveld)

English text below

Bastien Gachet (Amsterdam Rietveld)
Bastien-Gachet
Het werk van Bastien is ingetogen en minimalistisch. Bastien Gachet blaast leven in gewone, alledaagse dingen; een verwarmingsbuis die zichzelf af en toe kenbaar maakt in de ruimte, een bronzen houtkacheltje met kachelpijp die door de ruit gaat of een huilende deur. Als een soort intermediair van de ruimte bepaalt het werk van Bastien de atmosfeer ervan. Hij vergroot zijn werken uit of maakt het juist klein. Het werk getuigd van technisch vernuft, zonder dat hier de nadruk op ligt. De stemming en de uitstraling van de werken zijn minstens zo bepalend. Tezamen levert dit een prettig soort onderzoek op naar de verhouding tussen object, ruimte, techniek en het verhalende. Het is deze verhouding die steeds weer opvalt.
http://bastiengachet.ch/

—–

Bastien Gachet (Amsterdam Rietveld)
Bastien-Gachet
Bastien Gachet’s work is modest and minimalistic. He breathes life into ordinary, everyday things; a heating pipe which occasionally makes itself known in the space, a bronze woodstove with stove pipe going through the window, or a crying door. As a kind of the intermediary of the space, Bastien’s work determines the atmosphere of it. He enlarges his works or he shrinks them. The work testified of technical ingenuity, without putting any emphasis on this. The mood and feel of the works are just as decisive. Altogether, this results in a pleasant kind of research into the relationship between object, space, technology and narrative. It is this relationship that stands out over and over again.
http://bastiengachet.ch/

Sara Bachour (Maastricht Academie Beeldende Kunsten)

English text below

Sara Bachour (Maastricht Academie Beeldende Kunsten)
SaraBachour
De video-film ‘Fables’ toont door middel van filmbeelden gebruiksobjecten van dierfiguren. In een fascinerende video presenteert Sara Bachour deze prullaria. De objecten draaien langzaam rond tegen een zwarte achtergrond. Kitscherige dierobjecten zoals een geglazuurde aardenwerken asbak in de vorm van een schildpad, worden zorgvuldig uitgelicht en vanuit een vast standpunt van dichtbij gefilmd. Een Italiaanse vrouwenstem vertelt over elk object een intrigerend, sprookjesachtig verhaal en creëert hiermee voor de ‘dieren’ een fictief verleden.
Sara werkt met een script waarin ze de werkelijkheid onderzoekt, waar het gewone onderdeel blijkt te zijn van een groter verhaal. Zelf zegt ze daarover: Het fascineert me in hoeverre de dingen die we bezitten symbolisch representatief zijn voor wie of wat we zijn. In mijn werk probeer ik dit bloot te leggen door de mechanismen achter dit principe zichtbaar te maken, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de kijker. Ik probeer ze de verschillende kanten van het verhaal te tonen.

Met haar werk won Sara Bachour de TENT Academy Award van dit jaar.
Zie https://vimeo.com/141539022
http://www.sarabachour.com/

—–

Sara Bachour (Maastricht Academie Beeldende Kunsten)
SaraBachour
The video-film ‘Fables’ shows footage of everyday objects of animal figures. Sara Bachour presents these knickknacks in a fascinating video. The objects rotate slowly against a black background. Kitschy animal objects such as a glazed ceramic ashtray in the shape of a turtle, are carefully lighted and filmed close up from a fixed position. An Italian female voice talks about any object an intriguing fairy tale and creating for the ‘animals’ a fictitious past. A female Italian voice tells an intriguing, fairy tale-like story about each object, thus creating a fictituous past for the ‘animals’.
Sara works with a script in which she examines reality, where the ordinary turns out to be part of a bigger story. As she puts it hersels: It fascinates me how the things we possess are symbolically representative of who or what we are. In my work I try to reveal this by exposing the mechanisms behind this principle visible, not only for myself but also for the viewer. I try to show them the different sides of the story.

Sara Bachour won the TENT Academy Award with her work this year.
Look at https://vimeo.com/141539022
http://www.sarabachour.com/

Kim Reijntjens (Maastricht Academie Beeldende Kunst)

English text below

Kim Reijntjens (Maastricht Academie Beeldende Kunst)
KimReijntjens
Kim Reijntjens is performer/regisseur en maakt installaties met behulp van performance, video en decorstukken. De rol die ze zelf aanneemt switcht tussen acteur, regisseur of kunstenaar. De toeschouwer wil ze laten twijfelen over de eigen rol. Bijvoorbeeld door ze het gevoel te geven dat ze zich in een scene bevinden, of door ze deel te laten nemen aan de performance.
Tijdens haar eindexamen toonde ze de video-installatie: The Ingenue and Props. Daarbij had ze de ruimte aangekleed als een filmset, met een rode loper en een backstage met props. Op de muur werd een film geprojecteerd van een meisje dat een pruik opdoet en dan -geluidloos- gaat vertellen / acteren. In de ruimte klinkt een mannelijke stem die op een dwingende manier opdrachten geeft aan de actrice, zoals: ga staan, kijk naar het licht, kleed je om, maak je gezicht schoon! Pas na een tijd snap je dat alle onderdelen in de ruimte; het geluid, de film, de attributen, allen onderdeel zijn van één verhaal.
http://kimreijntjens.com/

—–

Kim Reijntjens (Maastricht Academie Beeldende Kunst)
KimReijntjens
Kim Reijntjens is a performer/director and creates installations using performance, video and theatre props. The role she assumes herself switches between actor, director or artist. She wants to make the viewer doubt about their own role. For example by giving them the feeling that they are in a scene, or by having them participate in the performance.
During her graduation exhibition, she showed the video installation: The Ingenue and Props. She had dressed the room up like a movie set, with a red carpet and backstage with props. On the wall a movie was projected showing a girl who puts on a wig and then starts -soundlessly- talking/ acting. In the room, a male voice is heard, forcefully giving the actress orders such as: stand up, look into the light, change your clothes, clean your face! Only after a while you start to understand that all the elements present in the space; the sound, the film, the attributes, are each of them part of one story.
http://kimreijntjens.com/

Mathijs van Sark (Enschede ArtEZ)

English text below

Mathijs van Sark (Enschede ArtEZ)
MathijsVanSark
Mathijs van Sark maakt zowel sculpturaal werk als collages. Onze voorkeur gaat uit naar de sculpturen. De beelden van Mathijs van Sark worden met een grote liefde voor het materiaal samengesteld. Op zijn eindexamen toonde Mathijs twee trappen; één trap doet denken aan een piano, maar dan omhooglopend. Een andere trap staat diagonaal waardoor de treden horizontaal komen te staan, als een soort dressoir. Een intrigerende verzameling van kleine al dan niet zelfgemaakte voorwerpen staat er bovenop uitgestald.
Van Sark hoopt dat toeschouwers geboeid raken door zijn werk en is niet bezig met een boodschap of een kritiek die hij wil overbrengen. Hoe voeg je materiaal en vorm zo samen dat er een overtuigend beeld kan ontstaat? “Met deze manier van werken kan ik elk materiaal en elke vorm de vrijheid geven die het nodig heeft”, aldus Mathijs. Typisch woorden van een beeldhouwer.
http://cargocollective.com/mathijsvansark

—–

Mathijs van Sark (Enschede ArtEZ)
MathijsVanSark
Mathijs van Sark creates both sculptural works as well as collages. Our preference goes to the sculptures. The sculptures of Mathijs van Sark are composed with a great love for the material. On his graduation exhibition, Mathijs showed two staircases; one of them is reminiscent of a piano, but upward-running. Another staircase stands diagonally so that the steps are horizontal, as a kind of dresser. An intriguing collection of small, (whether or not self-made) objects is displayed on top of it.
Sark hopes that viewers become engrossed in his work and is not concerned with a message or criticism he wants to convey. How can you combine material and form in such a way that a convincing image can arise? “In this way of working, I can give each material and form the freedom it needs,” said Mathijs. Typical words of a sculptor.
http://cargocollective.com/mathijsvansark

Iwan Smit (Rotterdam Willem de Kooning)

English text below

Iwan Smit (Rotterdam Willem de Kooning)
IWAN-SMIT
Tijdens onze zoektocht naar nieuw talent zien we de grote lichtbakken van Iwan. De één vindt het de moeite waard, de ander niet. We komen er niet uit. De signatuur, net als het hele werk, uitgevoerd in plexiglas, bewijst volgens de één haar gelijk. In de selectievergadering is er twijfel.
Iwan Smit staat bekend om zijn strakke en kleurrijke ontwerpen en zijn buitengewone beelden, schilderijen en illustraties. Van Illustratie, grafisch ontwerp, drukwerk, schilderen, of een-gek-project-dat-iemand-wil-realiseren-werk. Zelf beschrijft hij zijn werk als ‘een kleurrijke wereld, waarin schoonheid en balans worden aangevuld door een constante aanwezigheid van angst, verlies en wee.’
Als wij later ‘Iwan Smit’ googlen, blijkt hij ternauwernood afgestudeerd te zijn. Het werk is consistent, maar de kritiek van de academie komt erop neer dat ze hem niet van zijn eigen plan af hebben kunnen brengen. Een kunstenaar die niet in het keurslijf van de kunstenaar past en op zoek is naar controverse en de rand opzoekt, dus. Zo’n artiest willen we best tonen.
http://profound-art.blogspot.nl/
http://www.ababa.nl/artists/iwan-smit/
http://losbangeles.com/articles/iwan-smit-interview/
https://instagram.com/iwansmit/
http://pupcreativeagency.com/iwan-smit

—–

Iwan Smit (Rotterdam Willem de Kooning)
IWAN-SMIT
During our search for new talent, we are confronted with Iwan’s large light boxes. One scout thinks they’re worthwhile, the other disagrees. We can’t agree. The signature, just like the entire rest of the work, is carried out in plexiglass, according to the other scout, proves that she is right. Also in the selection meeting there was a discussion about these works.
Iwan Smith is known for his sleek and colourful designs and his extraordinary sculptures, paintings and illustrations. Illustration, graphic design, printing, painting, or a-crazy-project-someone-wants-to-realise-work. He himself describes his work as “a colourful world in which beauty and balance are complemented by a constant presence of fear, loss and woe.”
When we google ‘Iwan Smit’ later, it comes out that he graduated by the skin of his teeth. The work is consistent, but the criticism of the academy is basically that they have been unable to dissuade him from his plan. An artist who does not fit into the straitjacket of the artist and is looking for controversy and the edge. Such an artist we have no trouble with presenting.

http://profound-art.blogspot.nl/
http://www.ababa.nl/artists/iwan-smit/
http://losbangeles.com/articles/iwan-smit-interview/
https://instagram.com/iwansmit/
http://pupcreativeagency.com/iwan-smit

Wouter Paijmans (Amsterdam Rietveld)

English text below

Wouter Paijmans (Amsterdam Rietveld)
Wouter-Paijmans
Zijn eindexamenwerk was vervlochten met werk van een andere afstudeerder, Juan de Porras-Isla. In het begin van hun studie werden Wouter en Juan gedwongen om met elkaar samen te werken. Daarom besloten ze ook op deze manier hun studie te beëindigen. Samen wonnen ze daarmee de Gerrit Riertveld Award (GRA) van 2015 én ook de Ron Mandos Young Blood Award! [Quote Ron Mandos Juryrapport >> Op interessante wijze is hun werk zowel plat als driedimensionaal, en sculpturaal als digitaal.]
Paijmans’ ruimtelijke objecten zijn gemaakt van aluminium en hebben een bijna driedimensionale trompe l’oeil kwaliteit. Het lijkt aanvankelijk alsof je in een gewone werkplaats bent met praktische en bruikbare objecten, zoals een stelling en keukentrapjes. In de ruimte staat een verzameling ‘schilderijen’ tegen de wand geleund.
Zijn werk verraad een interesse in de schilderkunst en beeldhouwkunst. Hij onderzoekt de kwaliteit en de noodzaak van het beeld. Enerzijds door de aluminium schilderijen en andere werkstukken (deels) te beschilderen. Anderzijds door deels onbeschilderde aluminium schilderijen, stellingkasten en trapjes te maken, die hij vervolgens in elkaar heeft gevouwen, alsof hij ze heeft afgekeurd en weggooit. Toch staan deze objecten prominent en vanzelfsprekend in de ruimte.
http://www.wouterpaijmans.nl/
—-

Wouter Paijmans (Amsterdam Rietveld)
Wouter-Paijmans
His graduation work was intertwined with another graduate, Juan de Porras-Isla. At the beginning of their studies, Wouter and Juan were forced to work together. That is why they decided to also finish their studies this way. Together they won the Gerrit Riertveld Award (GRA) of 2015 and also the Ron Mandos Youngblood Award! [Quote Ron Mandos Jury Report >> Their work is both flat as well as three-dimensional and sculptural as well as digital in a very interesting way.]
Paijmans’ spatial objects are made of aluminium and have an almost three-dimensional trompe l’oeil quality. At first, it seems like you are in a regular workshop with practical and useful objects, like a shelving unit and kitchen stairs. In the space, a collection of ‘paintings’ is leaning against the wall.
His work betrays an interest in painting and sculpture. He investigates the quality and necessity of the image. On the one hand by (partly) painting the aluminium paintings and other works. On the other hand by creating partially unpainted aluminium paintings, storage racks and ladders, which he then folds together, as if he has condemned and rejected them. However, these objects are placed prominently and obviously into the space.
http://www.wouterpaijmans.nl/

Vera Meulendijks |(St. Joost, Breda)

English text below

Vera Meulendijks |(St. Joost, Breda)
Vera Meulendijks

Vera Meulendijks laat veelzijdig werk zien. De zeefdrukken op papier en glas, haar boek en een video op een uiteengevallen beeldbuis zijn allemaal gepresenteerd met ambachtelijke precisie. Dit spreekt aan omdat haar werk juist voort lijkt te komen uit een fascinatie voor rasters, pixels en emoticons.

Vera koppelt het onderwerp los van het oorspronkelijke medium. Smartphoneschermen wisselt ze in voor zeefdrukrasters. Haar glitchy zeefdrukken doen denken aan kapotte beeldschermen. In plaats van een dode pixel gebruikt Vera lekkende inkt. Alles zwart-wit als minimale verbeelding van de code. Dit in tegenstelling tot alle kleurrijke HD-katten op regenbogen waar het internet zo vol van is.
http://verameulendijks.com/Vera Meulendijks | (St Joost, Breda)
Vera Meulendijks

Vera Meulendijks shows versatile work in which the silk-prints on paper and glass, her beautifully executed book and a video on a disintegrating television screen are all presented with artisan precision. This is particularly appealing because her work precisely seems to stem from a fascination with volatile digital screens, pixels and emoticons.

Vera disconnects the subject from the original medium. She exchanges smartphone screens for silk-print screens. Her glitchy silk-prints are reminiscent of broken monitor screens. Instead of a dead pixel, Vera uses leaking ink. Everything in black and white as minimal representation of the code; contrary to all the colourful HD cats on rainbows the internet is so full of.
http://verameulendijks.com/

Stef van den Dungen (Maastricht, ABKM)

English text below

Stef van den Dungen (Maastricht, ABKM)Stef van den dungen
Naast de tentoonstellingsplek staat een blauwe auto geparkeerd. Een op het oog arbitraire gebeurtenis die voor Stef van den Dungen aanleiding is een muur in de tentoonstellingsruimte precies die kleur blauw te geven. Of de aanleiding kan een voetbalwedstrijd uit de top 10 grootste risicowedstrijden zijn: De clubkleuren van beide teams worden door Stef van den Dungen vermengd, zodat bijvoorbeeld de kraker Galatasaray versus Fenerbahçe een geschikte kleur oplevert voor een woonkamer.

Dat Stef van den Dungen vier jaar lang huisschilder is geweest is overal in zijn werk terug te vinden. Op het oog argeloze dagelijkse praktijken van de huisschilder weet Stef te isoleren en te voorzien van een bijna romantische laag. White Noise bijvoorbeeld, is een film waarin er continu geklopt wordt op verschillende muren. Omdat elke muurinspectie kort achterelkaar geplakt is lijkt het een dwangmatige handeling van de schilder, waarbij elke muur toch echt anders klinkt.
http://www.stefvandendungen.com/

Stef van den Dungen (Maastricht, ABKM)Stef van den dungen

A blue car is parked outside the exhibition space. This seemingly arbitrary event is reason for Stef van den Dungen to paint a wall in the exhibition space in exactly this color blue. The occasion can also be a soccer match from the top ten largest risk matches: the colours of both teams are mixed by Van den Dungen, so that a suitable colour for a living room arises from the ‘hit match’ Galatasaray vs Fenerbahçe. The fact that Stef van den Dungen worked as a house painter for four years is clearly visible in his work. Stef isolates initially seemingly arbitrary daily practices of the painter and then he provides this with an almost romantic layer. White Noise for example, is a film in which various walls are continuously knocked on. Because each wall inspection is shown in quick succession, it looks like a compulsive act of the painter, in which every wall sounds just that little bit different.
http://www.stefvandendungen.com/

Mickey Yang (KABK Den Haag)

English text below

Mickey Yang (KABK Den Haag)
Micky Yang
Het werk van Mickey Yang betovert op het eerste gezicht. Op de grond ligt een plompe vorm, daaroverheen een golfvormige verbogen ladder. Hier tegenaan leunt een monitor waarop een slakkenhoofd om de hoek kijkt en even later een Vianetta ijsstam in zijn smeltproces door het beeld vloeit. Verder verbonden aan de installatie is een kom waaruit damp opstoomt. De organische beweging of vorming is een terugkerend element waarmee Mickey de verschillende media aan elkaar smeedt en tegelijkertijd op humorvolle wijze hun verschillen zichtbaar maakt: de plompheid van de sculpturale vorm, het luchtige van de damp, de koude esthetiek van de ladder en de ongrijpbaarheid van het digitale beeld.
http://cargocollective.com/mkyang

Mickey Yang (KABK The Hague)
Micky Yang
Mickey Yang’s installation is instantly enchanting. On the floor is a plump shape, over which a wave-shaped bent ladder is draped. Against this, a monitor is leaning, on which a snail’s head is looking around the corner and moments later, the melting process of a Vianetta icecream cake flows through the screen. Also connected to the installation is a bowl from which steam is rising up. The organic movement or formation is a recurring element with which Mickey forges together the various media and simultaneously makes their differences visible in a humorous way: the plumpness of the sculptural form, the light of the vapor, the cold aesthetics of the ladder and the elusiveness of the digital image.
http://cargocollective.com/mkyang